Inhouse / Hållbarhetspolicy

 Inhouse hållbarhetspolicy 2022

 2022-03-01 
vindkraftverk på åker

INHOUSE HÅLLBARHETSPOLICY – INTRODUKTION 

På Inhouse strävar vi efter att ha en hållbar organisation som kan och vill arbeta för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi ser vikten av att agera som en samarbetspartner som tänker långsiktigt, både för vår personal, våra kunder och leverantörer, när det gäller att arbeta för ett mer jämlikt samhälle och en hållbar planet. 

Inhouse förhållningssätt till frågor som rör hållbart företagande definieras i vår hållbarhetspolicy. I vår bransch är det vanligt att man pratar om hållbara rekryterings- och bemanningsprocesser, men vi vill vidga vårt hållbarhetsarbete till att handla om mer än det. Vi vill visa hur vi strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar utveckling för företaget, våra medarbetare och kunder utifrån de tre huvudperspektiven: 

- miljömässig hållbarhet 

- ekonomisk hållbarhet 

- social hållbarhet. 

Policyn sätter ramverket för Inhouse agerande när det ska fattas kortsiktiga, operativa beslut och även när företaget tittar på den långsiktiga strategiska utvecklingen. 

Vårt mål är att kunna visa att företagande kan vara en god kraft – genom handlingar, inte endast genom ord. Tanken är att Inhouse hållbarhetspolicy ska leda oss i vårt beslutsfattande - alla beslut som fattas i vardagen, operativa som strategiska, ska stödja de mål vi satt upp. 

1) MILJÖMÄSSIGT ANSVAR 

Hur klyschigt det än kan låta så har vi bara en planet och vi måste alla göra vår del för att ta hand om den. För Inhouse är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi vill ta ansvar för den miljöpåverkan som uppkommer av koncernens beslut och handlingar, därför bygger vårt miljöarbete på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som större förändringar och strategiska vägval. Många bäckar små gör en stor å! 

Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och ser regelbundet över t ex vår användning av ändliga resurser. Vi anpassar vår policy kontinuerligt efter de nya valmöjligheter, alternativ och regelverk som uppkommer. 

Grafisk bild som beskriver FNs globala mål nummer 13
Nummer 13: Bekämpa klimatförändringen. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Med avstamp i #13 bland FNs globala mål för hållbar utveckling, har vi delat upp vårt miljömässiga ansvar i 3 områden - resande, inköp och ansvarsfull resurs- och energianvändning. Vi formulerar vår ambition i konkreta punkter vilka vi har för avsikt att följa och utveckla löpande. 

Resande 
 • Alla tjänsteresor som företas på Inhouse ska vara miljömässigt (och affärsmässigt) hållbara. Vi väljer alltid främst miljövänliga transporter, i första hand tåg (för längre resor), allmänna kommunikationer eller Inhouse cyklar. 
 • På Inhouse erbjuder vi inte våra anställda tjänstebil. 
 • Vi uppmuntrar de som kan gå eller cykla till jobbet att göra det.
 • För att minska vårt resande (och därmed vårt klimatavtryck) håller vi så långt det är möjligt våra kundmöten och kandidatintervjuer digitalt. 
 • Vid interna konferenser bokas klimatsmarta resealternativ i så stor utsträckning som det är möjligt. 
 • Inhouse ledning möjliggör för medarbetare att arbeta på distans i sådan utsträckning som är möjligt för att upprätthålla samarbete mellan kollegor, en god kultur och sunda affärsrelationer. På så vis får vi ner antalet resdagar. (detta är även fördelaktigt ur ett hälso- och välmåendeperspektiv) 
Inköp 
 • Vi väljer alltid ekologiska alternativ och produktvalen ska vara miljö- och rättvisemärkta. Allt från när vi inhandlar frukt och mejeriprodukter till kontoret, till godis och choklad till kunder och konsulter. Vi koordinerar inköp för att minska antalet transporter. Det är självklart även viktigt för

  oss att dessa produkter inte innehåller ämnen som är skadliga för vare sig hälsan eller miljö. 

 • Vid våra interna och externa events bjuder vi i första hand på vegetarisk kost, och ekologisk dryck så långt det är möjligt. 
 • Vi har infört digitala arbetssätt vilket gör att vår ambition att få ner volymen utskrifter till nästan noll kan bli verklighet under 2021. Till dess använder vi återanvänt papper till våra skrivare och vi skriver ut dubbelsidigt. 
 • Det städbolag vi anlitar för städning av våra kontor använder miljövänliga rengöringsprodukter. 
Ansvarsfull resurs- och energianvändning 

Vi eftersträvar att alltid minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner, källsorterar och skickar i så stor utsträckning som möjligt fakturor, offerter, avtal och annan dokumentation digitalt. 

 • Rätt sak på rätt ställe. Vi möjliggör källsortering (plast, papper/kartong, matavfall, glas, retur och metall) och uppmuntrar att använda de avsedda kärlen som finns uppställda i köket. 
 • Vi har ett klimatsmart elavtal – elen vi använder kommer från grön el från vindkraft. 
 • Vi använder inte engångsartiklar som vatten på flaska, pappers- eller plastmuggar etc. Vi använder porslinsmuggar för kaffe och te och uppmanar våra medarbetare att återanvända sin kopp (en kopp per dag). 
 • Vi arbetar aktivt för att hålla en låg energianvändning på kontoren, bl a har våra datorskärmar och skrivare automatisk avstängning samt att vi vid inköp av nya energikrävande utrustning väljer modeller med lägsta elförbrukning. 
 • Vi eftersträvar att hålla nere kontorsytan och på sätt bli mer energismarta och yteffektiva. Detta gör vi genom att bl a ta bort fasta arbetsplatser samt öka antal uthyrda platser och på så vis maximera användandet av kontorets utrymmen. 
 • Genom att dela våra lokaler med andra företag delar vi även på t ex inköp av konferensmöbler, kaffemaskiner samt delar på andra resurser. 

För att se till att vårt miljötänk når hela vägen kommer ett miljöteam bestående av personer både i ledningsgrupp och bland medarbetare på Inhouse att utses inför 2022. Dessa får till ansvar att se till att ovan riktlinjer följs. Deras funktion är att föregå med gott exempel samt ge tips och idéer till sina kollegor. 

Genom utbildning ser miljöteamet även till att alla anställda vet vad vi har för miljöriktlinjer, hur vi källsorterar och så vidare. Detta kan göras genom regelbundna påminnelser vid kontorsmöten och ska också vara en del av introduktionen för nya anställda. 

Hållbarhetspolicy och handlingsplan ska revideras årligen av ledningsgruppen, med avsikt att minimera miljöpåverkan och ständigt förbättra miljöarbetet. 

2) EKONOMISKT ANSVAR 

Inhouse ekonomiska ansvar innebär att vi ska sträva efter att vara en långsiktig och hållbar arbetsgivare och leverantör inom People Management, med målsättning om stabil tillväxt, stark balansräkning och låg finansiell risk. Vi vill på Inhouse verka för det globala målet att bidra med inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi är övertygade om att en stabil och lönsam utveckling över tid skapar trygghet för både medarbetare och kunder. 

Grafisk bild som beskriver FNs globala mål nummer 8
Bildtext som säger 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Verkar för en inkluderande och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Med avstamp i bl a #8 bland FNs globala mål för hållbar utveckling, arbetar Inhouse för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling genom att fokusera särskilt på tre områden – ökad kundnöjdhet, stabil & god resultatutveckling och god etik & moral i vår affär. 

Ökad kundnöjdhet och proaktivt förbättringsarbete 

Löpande utvärdering och omvärldsbevakning är centralt i utveckling och kvalitetssäkring av våra processer. Vi jobbar med att alltid försöka överträffa kundens förväntningar och vår lyhördhet mot våra kunder har stor betydelse. Genom att lyssna till kundernas behov samt behålla ett öppet sinne, hittar vi ofta nya infallsvinklar på hur vi skall bidra med kundnytta. Vi skickar löpande och systematiskt NKI-undersökningar till våra kunder samt följer upp genom styrgruppsmöten. 

Vi är trygga i vår kunskap och vi ser alltid till att besitta den kompetens som våra kunder förväntar sig. Vi är samtidigt övertygade om vikten av att aldrig se oss som fullärda. 

 • Vi tar löpande del av nya rön, litteratur och artiklar vilket ger oss en tydlig indikator på vad marknaden behöver och kräver – hur den förändras, utvecklas och fungerar. 
 • För att bibehålla en hög kompetensnivå hos Inhouse medarbetare både anordnar och deltar vi regelbundet i seminarier externt och internt, samt engagerar oss i olika forum och nätverk där många i vår bransch är verksamma. 
 • Inom ramen för Inhouse Academy anordnar vi regelbundet och systematiskt workshops och projektgrupper för att diskutera aktuella frågor. Tillfällena ger möjlighet till ifrågasättande och reflektion samt bidrar till att vi utvecklar nya arbetssätt med fokus på kvalitet. 
Stabil och god resultatutveckling 

God lönsamhet och stark finansiell ställning är viktiga faktorer som skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Lönsamheten är också en förutsättning för investeringar som gör att företaget kan utvecklas i linje med den ökade kundnöjdheten och det proaktiva förbättringsarbetet. 

För att sprida risken och optimera god lönsamhet arbetar Inhouse efter en uttalad strategi där bred fördelning av kunder, samarbeten, områden och målgrupper är central. Detta gör vi genom att: 

 • Arbeta utifrån 4 affärsområden och målgrupper. 
 • Arbeta utifrån tre tjänsteområden - rekrytering, konsultlösningar och organisationsutveckling. 
 • Våra medarbetare är väl insatta i bolagets affärsmål och får veckovis uppdatering om resultat och prognos. 
 • Satsningar sker utifrån en väl analyserad balans mellan lönsamhet och risk. En finansiell stabilitet ger möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut oberoende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. 
God etik och moral i vår affär 

Vi strävar efter att vid alla tillfällen fatta beslut med både hjärta och hjärna. Vi ser att vi i varje affärsmässigt beslut har valmöjligheten att också väga in hur beslutet kan påverka både människor, miljö och vår verksamhet. Vi står upp för våra etiska och moraliska ställningstaganden och vi delar med oss av och upplyser våra kunder om vårt sätt att arbeta. 

Vi väljer att inte endast fokusera på ekonomiska vinningar utan har en stark övertygelse om att de moraliska och etiska aspekterna måste vara närvarande i alla våra processer. Om vi väljer att bortse från dessa tror vi att vi kan se en negativ utveckling för bolaget i form av ett försämrat rykte och minskat förtroende från kunder och kandidater. 

3) SOCIALT ANSVAR 

Vårt långsiktiga mål är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en socialt ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. Vi verkar för detta genom att vi respekterar allas lika värde och rättigheter samt genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis och icke-diskriminerande arbetsmiljö. 

Grafisk bild som beskriver FNs globala mål nummer 3, 5 och 10
Nummer 3: Hälsa och välmående. Nummer 5: Jämställdhet. Nummer 10: Minska ojämlikhet.

Med avstamp i bl a #3, #5 och #10 bland FN:s Globala mål har vi valt att dela upp vårt sociala ansvar i 3 områden: 

 • Välmående medarbetare och säker arbetsmiljö 
 • Värna mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare 
 • Uttalat CSR-arbete. 
Hälsa, välmående och säker arbetsmiljö 

Det är grundläggande i vår verksamhet att arbeta förebyggande mot ohälsa och arbetsrelaterade skador. Att uppnå effektivitet och kvalité i vårt arbetsmiljöarbete är en lönsam investering för framtiden, där hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. 

För att förebygga ohälsa och främja välmående och arbetsglädje arbetar vi bl a med följande: 

 • Samtliga chefer på Inhouse ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt. 
 • Utbildning i arbetsmiljö och hälsa där alla på Inhouse deltar via Inhouse Academy. 
 • Uppföljning och förbättring av arbetsmiljön gällande våra medarbetare som arbetar på uppdrag hos kund sker i samverkan mellan konsultchef och ansvarig hos kunden. Detta sker löpande halvårsvis. 
 • Vi uppmuntrar till rörelse och fysisk aktivitet genom att erbjuda t ex: 
  - Regelbundna gemensamma träningspass på arbetstid 
  - Walks & talks 
  - Alltid fysisk aktivitet på våra konferenser 
  - Regelbundna samtal med närmaste chef om mående och hälsa. 
 • Inhouse erbjuder sina anställda ett generöst friskvårdsbidrag. 
 • Inhouse hjälper medarbetarna med att få till en arbetsplats som fungerar på distans genom att erbjuda kontorsstolar, skärmar, tangentbord mm. 
 • Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet och vi mäter då bl a ENPS för att följa upp våra medarbetares välmående. Vi har som mål att ligga över 70% (skala -100 till + 100). 
Jämställdhet- & mångfald 

Tron på människors lika värde och rättigheter, samt respekt för varje individ, är en förutsättning för ett välfungerande samhälle, verksamhet och en bra arbetsmiljö. Det är Inhouse övertygelse att en jämlik och jämställd arbetsplats som förespråkar mångfald är mer kreativ, effektiv och utvecklande, vilket även bekräftas av forskningen på området. 

Med mångfald menar vi de olikheter som gör oss alla unika. På Inhouse ska vi ha ett inkluderande arbetsklimat, där alla kan utvecklas och bidra med sin fulla potential. 

För oss är det är viktigt att ha tydliga policys kring jämställdhet och mångfald, då det hjälper till att synliggöra och medvetandegöra fördomar. Vi uppnår detta bl a genom att: 

 • Ledare på Inhouse ska vara förebilder när det gäller jämställdhet och mångfald. De ska agera utifrån ett jämställhets- och mångfaldsperspektiv i sin dagliga ledarroll och ta tillvara medarbetarnas olikheter i kompetens, bakgrund och erfarenheter. 
 • Vi rekryterar ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv – i Inhouse Academy utbildas cheferna i kompetensbaserad rekrytering. 
 • Vi genomför regelbundet olika work-shops och övningar där tillfälle ges att reflektera över egna och andras värderingar, förhållningssätt och handlingar. 
 • Genom regelbundna dilemmaövningar uppmärksammar ledningen normer, värderingar, attityder och strukturer som gynnar eller missgynnar individer eller grupper. 
 • Vi strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom vår verksamhet. 2019 var fördelningen 16% män, 84% kvinnor och idag (hösten 2021) har vi genom medveten strategi vid nyrekrytering lyckats jämna till dessa siffror till 30% vs 70%. 
 • Vi stöttar regelbundet rekryteringsansvariga i hur de ska minska risken för omedvetna bias och har tagit fram rekommendationer för hur våra rekryteringar bör genomföras, både internt och externt. 
 • Alla medarbetare ska ha lika lön och villkor för lika prestation i de fall arbetet som utförs är lika eller likvärdigt och har jämförbar svårighetsgrad. Vi säkerställer att ingen medarbetare lönediskrimineras genom att löner stäms av vid nyrekryteringar och vid de årliga lönerevisionerna. 
 • Alla medarbetare ska kunna förena arbete och föräldraskap. Vi verkar för att underlätta för föräldrar genom att möjliggöra flexibla arbetstider och distansarbete. Varken medarbetare eller arbetssökande får missgynnas av skäl som har samband med föräldraledighet. 
 • Inhouse accepterar inte förekomst av sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling i någon form, utan förväntar sig att de anställda medverkar till att förebygga och motverka att detta uppstår. 
Socialt och samhälleligt ansvar 

För oss på Inhouse är det viktigt att värna om kommande generationer och ett bättre samhälle och värld. Vi har sedan många år hjälpt två organisationer School by School och Trygga Barn, två organisationer som med olika perspektiv värnar om en framtid för utsatta barn, jämlikhet samt som motar utanförskap både i Sverige och Internationellt. Grunden till dessa val är att våra två grundare startade upp dessa verksamheter och det är för oss viktigt att bära vidare deras arv. 

Under 2021 startade Inhouse en stiftelse och ett årligt stipendium tillsammans med kommunikationskonsulten och ålderism-experten John Mellqvist. För oss på Inhouse, och för John, är syftet med Erfarenhetstiftelsen att genom kunskapsspridning och opinionsbildning belysa och lyfta erfarenhetens roll och betydelse i såväl samhälle som arbetsliv, samt minska ålderismens utbredning. 

Två av många viktiga aspekter med Erfarenhetsstiftelsen är att vi dels vill uppmuntra fler i svenskt arbets- och samhällsliv att ta vara på livserfarenhet hos de äldre kandidaterna, dels ge unga kandidater möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. För att ge detta extra slagkraft kommer vi årligen att dela ut stipendier till de organisationer och personer som på ett tydligt sätt gjort insatser mot- eller på annat sätt uppmärksammat ålderism eller åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Alla medarbetare på Inhouse utbildas i hur vi, inom rekrytering och konsultuppdrag, strukturerat kan arbeta för att undvika att diskriminera på grund av ålder samt hur vi kan argumentera och utmana i dialog med kunder för att motverka ålderism. 

Genom de konkreta samarbeten och initiativ som Inhouse medverkar i vill vi bidra till ett ökat engagemang och attitydförändringar i för oss viktiga frågor, samtidigt som det internt skapar en stolthet hos Inhouse medarbetare. 

Vill du läsa mer om Inhouse? Här hittar du det