Kategori:

Kundcase


10 december, 2012

Shared service

Shared service

Ledande svenskt teknikkonsultbolag

En av våra större kunder inom teknikkonsultbranschen har sedan ett par år tillbaka byggt upp ett shared service center för ekonomi. Kritiskt för denna funktion är att ständigt vara bemannad för att kunna ge stöd åt övriga organisationen. Till följd av detta har man behov av en flexibel leverantör som med kort varsel kan bistå avdelningen vid resursbehov, antingen genom rekrytering eller inhyrning av tillfällig personal.

Med utgångspunkt i vårt stora kandidatnätverk har Inhouse löpande hjälpt kunden att både rekrytera kompetenta medarbetare samt hyrt ut tillfällig personal vid behov för att stärka upp organisationen vid bl.a. föräldraledighet och ökad arbetsbelastning.

Resultatet av Inhouse insatser har hjälpt shared service att bibehålla en hög intern servicegrad och vid flertalet tillfällen har man visat uppskattning för vår flexibilitet och förmåga att snabbt hitta kompetent personal som matchar avdelningens behov.

Chef på reklambyrå

Chef på reklambyrå

Bollplank åt chef på reklambyrå

Inhouse fick i uppdrag att på en produktionsbyrå agera bollplank i ledarfrågor mot VD.

Under uppdragets gång uppstod ett behov av en ny originalare . En av våra rekryteringskonsulter kopplades in och hittade rätt kompetens för uppdraget. Under tiden så uppkom ett problem med en anställd som inte hade kompetens nog att vara kvar på byrån. Inhouse ordnade ett omställningsprogram som gjorde att personen fick ett bra avslut och verktyg för att hitta ett nytt jobb. Slutligen hade byrån behov av att se över sina kundrelationer där Inhouse hjälpte till att skapa en NKI undersökning.

Insatserna resulterade i att produktionsbyrån fick in rätt kompetens för uppdraget samt att Inhouse hjälpte dem att effektivisera sin verksamhet.

Nordisk inhousebyrå fick ny chef

Nordisk inhousebyrå fick ny chef

Inhousebyrå

En av Inhouse kunder som är verksam i Norden har en inhousebyrå bestående av 10 personer. Vi fick i uppdrag att hitta en Inhousechef för ett längre vikariat. Valet blev en interimslösning av en senior projektledare som med lång erfarenhet byggt upp och förvaltat produktionsbyråer.

Tillsammans med vår konsult på plats kunde vi se nya möjligheter. Vi hyrde in kreatörer på timbasis och tog ansvar för specifika projekt. Vi utbildade bla. byrån i kreativt skrivande med fokus på mattexter.

Företaget har parallellt bearbetats via en heldagspraktik, då vi genomförde djupintervjuer med beställare, i detta fall marknadschefer. Allt för att ännu bättre förstå vilka utmaningar som de dagligen står inför.

Vi fortsätter vårt samarbete med inhousebyrån, både med verksamhets- och kompetensutveckling. Det resulterar i en heldag tillsammans för att stärka deras kreativa processer samt utbilda beställarna i briefer.

Omställning och rekrytering

Omställning och rekrytering

Omställning och rekrytering

Kundföretaget har under 2013 byggt om sin Företagsförsäljning. Syftet med omorganiseringen har varit att flytta ut sin försäljning närmare kunden. Arbetet har inneburit att kundföretaget byggt specialdesignade företagsbutiker i strategiska områden. I och med förändringen identifierades ett gap mellan faktisk och önskad kompetens i försäljningsorganisationen.

Omställningsprogram

Inhouse har därför genomfört ett omställningsprogram som lett till att 10 personer lämnat organisationen utan att kundföretagets varumärke som arbetsgivare tagit skada. När omställningen genomförts föll valet av rekryteringspartner på Inhouse. Inhouse tog tillsammans med kundföretaget fram en kravprofil på vilka kompetenser som behövdes i den nya organisationen. Totalt genomfördes fyra rekryteringar, tre företagssäljare samt en försäljningschef.

I och med det nya arbetssättet krävdes en mer relationsorienterad försäljningsmetodik där Inhouse Academy utbildat säljkåren i relationsförsäljning.

Har ni en Kontraktschef att hyra?

Har ni en Kontraktschef att hyra?

Verkstadsföretag med erbjudande inom underhåll kontaktade Inhouse för att tillsätta en försäljningschef för säljorganisationen och samtliga underhållskonttrakt. En interims chef tillsattes med uppdraget att leda 14 medarbetare och ett 20 tal kundkontrakt. Utöver det operativa uppdraget skulle arbetssätet internt och mot kunder ses över med syftet att effektivisera kontraktsarbetet och förbättra lönsamheten för bolaget.

Under uppdraget identifierades behovet av nya chefer på tre produktionsenheter, Västerås, Malmö och Älvsjö. Inhouse tillsatte tre interimschefer samtidigt som rekryteringarna genomfördes.  I samarbetet  identifierades även ett behov av Interimslösningar inom Kontraktsorganisationen som levererades. Inhouse har dessutom arbetat med två omställningar av kontraktsansvariga.

I detta förändringsarbete har Inhouse förstärkt organisation med ledning och resurser som bidragit till ändrat arbetssätt och ökad lönsamhet helt i enighet med uppdragets syfte och mål.

Ökad trivsel och effektivitet

Ökad trivsel och effektivitet

Vi har sedan många år hjälpt ett stort finansbolag med rekryteringar av assistenter. Under ett uppföljningsmöte med den nya administrativa chefen kom det fram att samarbetet på assistentavdelningen inte fungerade. Investeringsteamet/partners upplevde att kvalitén av deras beställningar inte höll måttet och de var missnöjda med resultatet. På arbetsplatsen infann sig en känsla av irritation som gjorde att personalen mådde dåligt och stämningen var låg.

Inhouse fick uppdraget att djupintervjua assistenterna och partners för att se vad som egentligen låg bakom problemet. Tillsammans tydliggjorde de arbetsuppgifter, förbättrade hanteringen och prioriteringen av dem, utvecklade tidsplaner, skapade rutiner och förhållningssätt samt hittade konsekvenser om dessa inte följdes.

Inhouse gjorde även en teamanalys på assistentgruppen för att sätta roller och fördela arbetsuppgifter. Det visade sig att assistentgruppen var underbemannad och en ny rekrytering påbörjades.

Inhouse hjälpte finansbolaget att rekrytera en ny assistent till avdelningen och införde även uppföljningsträffar med assistentavdelningen en gång i kvartalet.

Det framkom även att den administrativa chefen var ny i sin roll och behövde coaching och ledarskapsutbildning, vilket Inhouse självklart hjälpte till med.

En ny internservice tack!

En ny internservice tack!

Koncernledningen till ett stort industribolag flyttade till Stockholm och bad Inhouse om hjälp med att starta upp deras reception och internservice. Då företaget inte riktigt visste hur många och vilka olika positioner som behövde tillsättas så ville företaget börja med att hyra in administrativ personal via Inhouse.

Inhouse startade med att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som skulle ingå i de olika positionerna och gå igenom vilka förväntningar kunden hade samt vad som var viktigt för att kontoret skulle fungera. Därefter började Inhouse intervjua konsulter.

Efter en vecka hade Inhouse personal startat upp kontoret och börjat sätta rutiner för hur kontoret skulle fungera. Inhouse personal var med från början och förhandlade med leverantörer, skötte inköp samt möblering.

Inom loppet av ett år har Inhouse hjälpt industribolaget med rekryteringar och bemanningar av fem Executive Assistants, en kontorschef, två vaktmästare och två receptionister. Inhouse har även hjälpt dem med en kommunikatör, en tjänst från ett annat specialistområde inom Inhouse.