Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSANSVAR

  • Inhouse AB (”Bolaget”) org. nr: 556545-0458, Sturegatan 10, 114 36 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som samlas in genom denna hemsida. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”GDPR”)
  • Denna policy beskriver Inhouse AB:s processer avseende insamling och behandling av dina personuppgifter, och anger dina rättigheter. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar och vi kan därför komma att uppdatera denna personuppgiftspolicy när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling.
  • Som huvudregel behandlar Bolaget personuppgifter med den registrerades samtycke, efter att den registrerade informerats om behandlingen.
 1. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLING
  • Bolaget behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med den registrerade. Bolaget behandlar vidare personuppgifter för att matcha den registrerade med lämpliga tjänster och för att bedöma den registrerades lämplighet för tjänster som denne sökt. Bolaget kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla den rekryteringstjänst som du har samtyckt till, antingen genom att söka enskilda jobb eller genom att ingå i vår CV-databas. För vissa sökande genomför vi intervjuer, kunskapstester, och referenstagning. Vi använder även dina personuppgifter för att förbättra vår tjänst och tillhandahålla service till dig.
  • Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att genomföra säkerhetsåtgärder för personuppgifter, för att förhindra bedrägerier och för att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet.
  • Bolaget behandlar även personuppgifter när detta är nödvändigt för att uppfylla rättsliga förpliktelser, t.ex. enligt Bokföringslagen (SFS: 1999:1078) eller för att följa myndighetsbeslut.
 1. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  • Du har möjlighet att separat samtycka till olika typer av behandling då du lämnar sina personuppgifter till Bolaget:

Skapa profil och söka ett enskilt jobb

 • För att Inhouse AB ska kunna erbjuda en jobbsökningsfunktion baserad på ditt samtycke behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-postadress och övriga personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar. Detta inkluderar kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, tidigare meriter, licenser och erfarenheter.
 • Vi kan också komma att begära in mer information från dig för att kunna behandla din ansökan om arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller yrkeslegitimation.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för administrering av din ansökan, samt för att informera dig om rekryteringsprocessens fortskridande. Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till den organisation som erbjuder jobbet om vi bedömer att din ansökan är intressant.

Skapa profil och vara sökbar i CV-databas

 • För att Inhouse ska kunna erbjuda en sökbar CV-databas baserad på ditt samtycke behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: ditt namn, ditt användarnamn och lösenord, e-postadress och övriga personuppgifter som ges in genom CV-dokument och andra ansökningshandlingar inklusive kontaktinformation, personnummer, uppgift om utbildningar, uppgift om födelsedag, kön, preferenser, intressen och uppgift om vilja till omlokalisering.
 • Vi kan komma att begära in mer information från dig för att kunna hjälpa dig i ditt sökande efter arbete, såsom referenser, uppgifter om färdigheter eller om yrkeslegitimation.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för rekrytering, administrering av din ansökan och för att informera dig om eventuella utvecklingar, såsom jobberbjudanden. Dina personuppgifter lämnas ut till organisationer när vi bedömer att din profil kan vara intressant för dessa.

Ytterligare behandling utifrån omständigheter

 • Om du deltar vid intervjuer och genomgår kunskapstester som ett led i rekryteringsprocessen samlar vi in ytterligare information genom dina svar på intervjufrågor, kunskapsfärdigheter och referenser från relevanta källor. Informationen om dig kommer att sammanställas på ett överskådligt sätt, vilket betyder att personuppgifter som avser dig kan uppstå genom vår behandling.

Hantering av personuppgifter i E-post och annan kommunikation

 • E-post, SMS och annan elektroniskt buren kommunikation omfattas av GDPR. Personuppgifter förekommer i sådan kommunikation redan genom att avsändaren och mottagaren är känd. Om du kommunicerar med oss via e-post, post eller annan form av kommunikation behandlar vi kommunikationen och informationen däri för att besvara din förfrågan, hantera ditt klagomål och liknande. Vi kan också komma att skicka e-post och annan kommunikation till dig under vårt utförande av tjänster för dig.
 1. NÄR OCH HUR VI DELAR PERSONUPPGIFTER MED ANDRA
  • Information om din användarprofil och rekryteringsprocess lagras vid databaser som tillhandahålls av våra leverantörer. Servrarna är belägna i Sverige. Våra leverantörer använder inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dina personuppgifter för annat ändamål än för att tillhandahålla molntjänster och lagringstjänster.
  • Vi säljer inte personuppgifter till någon och delar bara personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som möjliggör tillhandahållandet av vår tjänst. Oavsett vem som utför behandlingen ansvarar vi gentemot dig för behandlingen av dina personuppgifter.
  • Dina personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
  • Inhouse använder LinkedIn i vissa rekryteringsprocesser. Dina personuppgifter kan därför komma att förmedlas över LinkedIn om du har ett aktivt konto på LinkedIn.
 1. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER
  • Dina personuppgifter bevaras av oss så länge som vi behöver dem för ändamålen med behandlingen. När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera dina uppgifter. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter lämnar du samtycke till behandling för en viss tidslängd – när den tiden närmar sig kommer vi att kontakta dig och fråga dig om du vill gå in på vår hemsida och förnya ditt samtycke. Det är självklart helt frivilligt att lämna samtycke, och om du väljer att inte göra det kommer dina uppgifter att raderas.
  • Eftersom vår behandling huvudsakligen grundar sig i ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta om du inte längre vill att vi ska behandla dina uppgifter. Läs mer om detta nedan under ”Dina rättigheter”.
 2. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
  • Personuppgifter gallras eller anonymiseras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.
  • Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.
 3. IT-SÄKERHET
  • Bolaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda din personliga integritet och de personuppgifter som du överför vid användningen av vår tjänst. Vi uppdaterar och testar kontinuerligt vår säkerhetsteknik, begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda som behöver informationen och tränar våra anställda i vikten av sekretess. Alla anställda vid Inhouse har ingått sekretessförbindelser vad avser personuppgifter de kommer i kontakt med i sin tjänst.

Dina personuppgifter lagras av oss på servar tillhörande den molntjänstleverantör som vi anlitar, lokaliserade i Sverige.

 1. DINA RÄTTIGHETER
  • Alla som finns registrerade hos Bolaget har rätt att utan kostnad återkalla samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Den registrerade har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen när Bolaget behandlar uppgifter för marknadsföring.
  • Registrerade har även rätt att begära att få tillgång till sina personuppgifter. Det kan ske genom att begära ett registerutdrag i elektroniskt format eller på papper eller genom att ställa specifika frågor om personuppgifter. Registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter och/eller radering av sina personuppgifter. Registrerade har även rätt att få ut sådana personuppgifter som de tillhandahållit Bolaget i ett allmänt läsbart format, där så är möjligt (s.k. dataportabilitet).
  • Registrerade har alltid rätten att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.
 1. KONTAKT

Vänligen kontakta Inhouse samordnare för integritetsfrågor:

Hanna Tiainen

08-522 233 10

hanna.tiainen@inhouse.se

Hittar du inte det du söker efter?

 Kontakta oss via e-post

Inhouse stödjer Håll Sverige igång

Håll Sverige igång är ett initiativ skapat av företag, för företag. Förhoppningen är att kunna hjälpa varandra under den kris som råder i Sverige just nu. Det finns många företag i Sverige, som erbjuder stöttning inom sina expertområden till de företag som drabbats hårt av marknadssituationen, och Inhouse är självklart ett av dem.

Läs mer »
13 mars, 2020

Så får du ut mest av dina virtuella distansmöten – 5 snabba tips

Idag är det ingen självklarhet att alla mötesdeltagare sitter i samma rum och runt samma bord. Även om du inte är ansvarig mötesledare finns det flera smarta tillvägagångssätt att ta till för att optimera och effektivisera dina möten. Här delar vi med oss av fem snabba tips att tänka på gällande virtuella möten.

Läs mer »
25 februari, 2020

Så får du ut mest av dina möten – 5 snabba tips

Långa, sega och ofokuserade möten är en riktig tidstjuv, som många av oss måste tackla. Men även om du inte är ansvarig mötesledare finns det flera smarta tillvägagångssätt att ta till för att optimera dina möten. Här delar vi med oss av fem snabba tips som du kan börja arbeta med redan idag.

Läs mer »
19 februari, 2020

”Vi vill att alla ska känna sig inkluderade”

Tänk Om-gruppen består utav byråerna Folket Sthlm, Tillsammans Sthlm och Kompis och har, på bara sju år, vuxit till ett sextiotal anställda. Elisabet arbetar som HR-chef på Tänk Om-gruppen, en rekrytering som Inhouse ansvarade för. Här berättar hon om hur den processen gick till, byråns jämlikhetsarbete och ledarskap samt mycket mer.

Läs mer »
18 februari, 2020

Seminarium 11 mars: Feedback för marknadschefen

Varmt välkommen till ett frukostseminarium på det spännande ämnet feedback, en viktig metod för att skapa tillit för en grupp. Seminariet vänder sig till dig som är marknads-, kommunikations- eller inhousechef och går av stapeln den 11 mars.

Läs mer »
10 februari, 2020

Inhouse på Vidgade Vyer 2020

Vidgade Vyer är årets forum för dig som är assistent eller administratör. Under två dagar i februari får du lyssna till inspirerande föreläsningar, intervjuer och Inhouse står självklart på scenen.

Läs mer »
30 januari, 2020

Inhouse skapar videoblogg

Inhouse skapar videoblogg med inhousechefer om kreativitet, organisationer och förändringar, i samarbete med Bsmart. Resultatet kommer du bl.a. kunna se på Resumé.se i februari.

Läs mer »